Επιχορήγηση Επιχείρησης

Ελαχιστοποίηση

 

10.2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ?ΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΩΝ Ι?ΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.)

Αρμόδια υπηρεσία: Οι τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ?υναµικού (Ο.Α.Ε.?.).

Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση του Τµήµατος Μηχανολογίας ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος των σπουδών του και πραγματοποιεί την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την λήψη του πτυχίου του. (Έντυπο 9.2) (Χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
 2. Αντίγραφο της Ειδικής Σύμβασης εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ, υπογεγραµµένη από το Τµήµα, τον Εργοδότη και τον Σπουδαστή. (Έντυπο 9.3)
 3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη (εις διπλούν), σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την τον ΟΑΕ?, και περιλαμβάνει:
  # Τον ακριβή τίτλο της επιχείρησης, τον αριθμό μητρώου και την διεύθυνση.
  # Τα ατομικά στοιχεία του ατόμου που ορίζεται εκπρόσωπος της επιχείρησης για την συναλλαγή με τον ΟΑΕΔ.
  # Το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή που απασχολήθηκε στην επιχείρηση για την πρακτική του άσκηση την χρονική περίοδο και την ειδικότητα, τον αριθμό των ημερομισθίων, το ποσό που καταβλήθηκε και την υπογραφή του σπουδαστή ότι έχει εισπράξει το ποσό αυτό.
 4. Επίδειξη του βιβλιαρίου αγοράς ενσήμων του Εργοδότη, ή αναλυτική περιοδική δήλωση θεωρημένη από το αρμόδιο ΙΚΑ (ασφάλιση για περιπτώσεις ατυχήµατος).
 5. Φωτοτυπία πρόσληψης προαιρετικά.
Η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται στην υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου της επιχείρησης

Διαδικασία: Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εντός έξι μηνών από τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Ύψος επιδότησης: Ο εργοδότης καταβάλλει στο σπουδαστή το 80% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΓΣΣΕ) και εισπράττει από τον Ο.Α.Ε.?. το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλλε.

10.2.1 Ενδεικτικό παράδειγµα υπολογισµού µηνιαίας επιδότησης:
 • το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, από 1/10/2008, είναι 31,32 €
 • η ημερήσια αποζημίωση του σπουδαστή είναι 31,32 € x 80% = 25,056 €
 • η μηνιαία αποζημίωση είναι 25,056 € x 26 ηµέρες = 651,46 €.
Η επιχείρηση λαμβάνει ως επιδότηση το 50% της δαπάνης, ήτοι 325,73 € για 25 ημέρες ή 12,53 € ανά ημέρα. Προσοχή, πρέπει να έχει ληφθεί έγκριση πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης από τον Ο.Α.Ε.?.
Όροι Χρήσης  |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων | Copyright 2010 by Τμήμα Μηχανολογίας